Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

ONLINE TICKETVERKOOP

  1. Het gebruik van de tickets aangekocht op www.bloemencorsoloenhout.be houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.bloemencorsoloenhout.be en op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij VZW Bloemencorso Loenhout, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel. Tickets zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden doorverkocht. Tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De VZW Bloemencorso Loenhout behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Identiteitscontrole van de tickethouder door de VZW Bloemencorso Loenhout is mogelijk. Afgelastingen en/of wijzigingen in het corsoprogramma geven geenszins aanleiding tot terugbetaling van het ticket.
  2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
  3. De tickets worden per mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant hier andere specifieke wensen over heeft.
  4. Indien de VZW Bloemencorso Loenhout haar evenement zonder geldige reden annuleert, worden de tickets terugbetaald. Indien de VZW Bloemencorso Loenhout haar evenement annuleert of stopzet wegens redenen van overmacht, hand of god, terrorisme, staking, etc, dan worden de tickets niet terugbetaald. De aankoper van de tickets aanvaardt dit uitdrukkelijk.
  5. De klant heeft het recht om aan VZW Bloemencorso Loenhout, per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen, op voorwaarde dat de datum van de bloemencorso op de tweede zondag van september niet binnen deze periode valt, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets.
  6. VZW Bloemencorso Loenhout wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van www.bloemencorsoloenhout.be. VZW Bloemencorso Loenhout is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. VZW Bloemencorso Loenhout dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
  7. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen VZW Bloemencorso Loenhout en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door VZW Bloemencorso Loenhout kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. VZW Bloemencorso Loenhout heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van www.bloemencorsoloenhout.be op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen De verhoudingen tussen de klant en VZW Bloemencorso Loenhout worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, …) als bewijsmiddel.
× Heb je vragen?